حتما تابحال توی مقالات ISI کلمات Volume، Issue و Number رو دیدید بسیاری از دوستان در تعریف این سه واژه دچار اشتباه میشن.

Volume number: شماره ی سالِ انتشارِ یک مجله را مشخص می کند.

Issue number: شماره ی مجله، در یک سال مشخص می باشد.

Number: تعداد کل شماره های یک مجله را مشخص می کند.

به عنوان مثال:

6:Volume number:2 ،Issue number:2 ،Number به این معنی است که این مجله در سال دوم انتشار خود می باشد که دومین شماره را نیز در این سال چاپ کرده است و در مجموع تا به حال 6 شماره چاپ کرده است.