جدول زیر جدبد ترین نحوه محاسبه امتیاز نویسندگان مقاله

تعداد نویسندگان نفر اول نفر دوم نفر سوم نفر چهارم نفر پنجم
1 100%        
2 90% 60%      
3 80% 50% 50%    
4 70% 40% 40% 40%  
5 60% 30% 30% 30% 30%
بیش از 5 نفر 50% 125% تقسیم بر تعداد نویسندگان