این خدمت برای افرادی که پایان نامه خود را تکمیل کرده اند و علاقه مند هستند از آن مقاله استخراج نموده و در نشریات معتبر داخلی یا خارجی چاپ نمایند مناسب می باشد.
هزینه و مدت زمان پایه استخراج مقاله و اخذ پذیرش از ژورنال های معتبر در جدول ذیل قابل مشاهده است:

نوع پایان نامه

تعداد مقاله قابل استخراج

هزینه به ازای هر مقاله

نوع مقاله

مدت زمان جعت استخراج هر مقاله

کارشناسی

۱

35۰۰۰۰۰ ریال

مستخرج از کل پایان نامه

7-9 روز کاری

کارشناسی ارشد

۲

35۰۰۰۰۰ ریال

یک مقاله مروری و یکی پژوهشی

7-9 روز کاری

دکتری

3

35۰۰۰۰۰ ریال

یک مقاله مروری و دو مقاله پژوهشی

7-9 روز کاری